Program razvoj podeželja


Dodatne informacije o ukrepih:

Spletna stran Evropske komisije  

Spletna stran programa razvoja podeželja 


Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.


Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali 

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora. 

Naziv aktivnosti:  Nakup opreme za izdelavo testenin in za predelavo mesa iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020. 

Cilji: S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bo na kmetiji dosežen horizontalni cilj uvajanja novih proizvodov. Z naložbo v dopolnilno dejavnost ohranjamo dodaten vir prihodka, ki omogoča  naši kmetiji vsaj eno osebo zavarovano iz kmetijske dejavnosti. 

Pričakovani rezultati: Z izvedeno naložbo v nakup opreme za proizvodnjo testenin in suhomesnatih izdelkov smo na ekološki kmetiji Vogelnik popestrili ponudbo z novimi ekološkimi proizvodi - ekološkimi testeninami in ekološkimi salamami. S pomočjo brezhibne opreme, prostorov in lastnimi izkušnjami, proizvajamo ekološke proizvode, ki jih naše stranke zelo cenijo. V naslednjih letih bodo naši izdelki še boljši, saj z izdelavo naših novih produktov v zelo dobrih pogojih, pridobivamo nova znanja in izkušnje. 


Naziv aktivnosti: Nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme iz naslova podukrepa 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

Cilji: S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bomo na kmetiji povečali proizvodnjo ekološke zelenjave pod pokritimi površinami. Rastlinam bomo zagotovili ugodne pridelovalne pogoje za rast in razvoj zelenjave. S postavitvijo rastlinjaka bomo zmanjšali zunanja tveganja okolja, predvsem vpliv neugodnih vremenskih pojavov, kot je pretirano deževje, mraz, toče in delno veter.

Pričakovani rezultati: S samo postavitvijo rastlinjaka in pridelavo ekološke zelenjave , se bo povečal prihodek na naši ekološki kmetiji Vogelnik. Ekološka zelenjava dosega na trgu višje cene kot konvencionalna. Prodaja bo potekala nemoteno, saj smo si že pridobili širok krog kupcev na lokalnem trgu. Poleg tega pa lahko določen del zelenjave predelamo v končne izdelke ( vložena zelenjava, predelava v džeme itd.). 

Naziv aktivnosti  - ukrep 6.3

-mali rastlinjak 30 m2
-hladilna komora 10m2
-kamera za kontrolo hleva

Naziv aktivnosti:  Precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Več informacij najdete na podstrani TUKAJ.