Precizno kmetijstvo - projekt EIP


Precizno kmetijstvo in digitalizacija

za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave
Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.


Vodilni partner:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota


Partnerji:

Termodron d.o.o.

ŽIPO živinoreja poljedelstvo Lenart d.o.o.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

ITC – inovacijsko tehnološki grozd murska sobota

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Celje

Kmetija Cigüt

Kmetija Meolic

Kmetija Pečečnik

Kmetija Potočnik

Kmetija Berce

OPSEN projektiranje svetovanje in nadzor d.o.o.

Trajanje projekta: 12.5.2023 – 11.5.2025


POVZETEK

Zmanjšanje vpliva na okolje, prilagajanje na klimatske spremembe in konkurenčnost kmetijstva so glavni izzivi, ki jih naslavljamo z uporabo sodobnih tehnologij preciznega kmetijstva in digitalnih (IoT) rešitev. Le-te nudijo priložnost bistvenega zmanjšanja in optimizirane porabe mineralnih gnojil, energije in naravnih virov. Tako ne le skrbimo za varovanje okolja, ampak tudi izboljšamo samo ekonomiko kmetijske proizvodnje ter konkurenčnot kmetij. Ker pa so te tehnologije na trgu dostopne šele kratek čas, je potrebno za svetovanje kmetijam o smotrnosti novih investicij najprej oceniti koristi uporabe na kmetijah različnih velikosti in z različnimi pogoji za kmetijstvo.

Z namenom dokazati, da uporaba metod preciznega kmetijstva vodi k izboljšani ekonomski učinkovitosti, poveča storilnost na kmetijah in prispeva k zmanjšanju negativnega vpliva na okolje, bomo ovrednotil vpliv preciznega kmetijstva in digitalni rešitev na trajnost kmetij: okoljsko (zmanjšanje uporabe gnojil, energentov; znižanje emisij toplogrednih plinov) in ekonomsko (manj porabljenega repromateriala in pogonskih goriv, večja delovna učinkovitost, smotrnost investicij v opremo). Primerjalna ocena med temi kmetijami bo pomagala pri izboljšanem procesu svetovanja kmetijam, v kakšno opremo in digitalne rešitve je smotrno investirati glede na velikost kmetije, način proizvodnje ter pogoje kmetovanja. Pridobili pa bomo tudi podatke o vplivih uporabe teh tehnologij na okoljske in ekonomkse kazalnike. Sam projekt bo skozi različne aktivnosti prenosa znanja v prakso in razširjanja rezultatov pripomogel k povečani usposobljenosti kmetij, svetovalcev in strokovnjakov na tem področju ter prepoznavnosti koristi pametnega kmetijstva ne le med kmeti in kmetijsko stroko temveč tudi med širšo javnostjo.


GLAVNE DEJAVNOSTI


V praktičnih preizkusih na kmetijah bomo uporabljali tehnologije preciznega kmetijstva (satelitske posnetke, posnetke z droni z multispektralno kamero, uporabo precinih gnojilnih načrtov in mehanizcije za izvedbo preciznega gnojenja) in različne digitalne (IoT) rešitve (sledilci, senzorji, aplikacije). Vključili bomo kmetije, ki se razlikujejo po velikosti, tehnološki opremljenosti, pogojih za kmetijstvo, tipu pridelave ter načinu obdelave tal. Podatke pridobljene iz poskusov bomo ovrednotili glede vpliva teh tehnologij na okoljske in ekonomske kazalnike. Skozi projekt se bodo za precizno kmetijstvo in digitalne rešitve usposobili kmetje in kmetijski svetovalci.


CILJI

  • uvajanje tehnologij preciznega kmetijstva v pridelavi poljščin na kmetije oziroma nadgradnja že obstoječih metod s še bolj sodobnimi in sofisticiranimi metodami

  • zbiranje in analiza realnih podatkov tekom izvajanja poskusov na vključenih kmetijah z namenom oceniti vpliv teh metod na ekonomsko in okoljsko trajnost kmetij

  • povečati usposobljenost kmetov za uporabo novih tehnologij v praksi

  • povečati usposobljenost strokovnjakov za svetovanje na področju preciznega kmetijstva


PRIČAKOVANI REZULTATI

  • ocenjen vpliv uporabe tehnologij pametnega kmetijstva na ekonomsko in okoljsko trajnost kmetije ter storilnost (učinkovitost) kmetijske proizvodnje

  • predlagane optimalne možnosti za uporabo tehnologij preciznega kmetijstva tudi na manjših kmetijah

  • nadgrajene kalkulacije v spletnem Katalogu kalkulacij na platformi Farm Manager za proizvodnjo poljščin z uporabo tehnologij preciznega kmetijstva

  • usposobljeni novi kmetje za uporabo tehnologij preciznega kmetijstva

  • usposobljeni strokovnjaki za svetovanje na področju preciznega kmetijstva


Povezave:


Podstan projekta na spletni strani vodilnega partnerja KGZS – Zavod Murska Sobota:

Projekt EIP Precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave